Premijos ~ stipendijos ~ paskolos
Maskaliunas
Vydūno jaunimo fondas (VJF) buvo įsteigtas 1952 metais paremti studijuojančius akademikus skautus. Laikui bėgant ir Fondo kapitalui augant, pradėta leisti mokslinio pobūdžio knygas ir remti kitų knygų leidimą bei kitus projektus. Anksčiau buvo duodamos ir paskolos, kurias dabar teikiame išskirtinais atvėjais.

Akademinio skautų sąjūdžio Garbės nariai VJF Valdybos nebuvo pamiršti.  Fondas įsteigė vardines premijas Lietuvos universitetų studentams. Kandidatai šioms premijoms turi būti pasiekę aukščiausių akademinių rezultatų ir parodę ypatingą darbštumą bei sugebėjimus. Jie taip pat turi pasižymėti pilietiškumu, dalyvavimu organizacijose, visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje.

 ViskanataLietuvai atkūrus laisvę 1990 metais ir Studentų skautų organizacijai atgimus 1991 metais, Vydūno jaunimo fondas pradėjo remti SSO narius stipendijomis.  

Nuo Lietuvos laisvės atkūrimo pavieni asmenys pradėjo aukoti stambesnes pinigų sumas Fondui, tuo įkūrdami mažesnį fondą iš kurio skiriame specialias stipendijas ir pravedame konkursus.  

Atsižvelgiant į kasmetines pajamas, VJF Valdyba stengiasi įkurti daugiau stipendijų, ypač studijuojantiems Lietuvių skautų sąjungos studentams. Stengsimės skelbti konkursus, kurių tikslas yra paremti mūsų lietuvišką skautišką spaudą ir paskatinti jaunimą rašyti ir kurti lietuviškai.

 

MusteikienePrašome visų lietuvių – ypač Lietuvių skautų sąjungos narių ir rėmėjų – paremti Fondo pastangas ir dosniai aukoti Fondo darbams. Maloniai kviečiame įsteigti fondą, savo ar šeimos vardu arba įamžinti mirusio asmens vardą.   Kiekvienais metais būtų teikiama stipendija.

 

Šioje tinklapio dalyje rasite visų Vydūno jaunimo fondo teikiamų premijų, stipendijų ir paskolų informaciją.

 

 

 

Stipendijos
Lietuvos
Studentams

Įkurėjas mecenatas

Metinė premija

Kam įteikiama

Kada įiteikiama

Universitetas

Nuorodos ir anketa

Prof. Birutės Ciplijauskaitės

Prof. Birutė
Ciplijauskaitė

$3000 - $4000

ispanų kalba

balandžio

Vytauto Didžiojo universitetas

nėra

Inž Leono Maskaliūno

Inž. Leonas Maskaliūnas

Po $200

aplinkos ir statybos inžinerija

pavasari ir
rudeni

Vilniaus Gėdimino technologijos universitetas

nėra

rašyt. Sofijos Čiurlionienės

Vydūno jaunimo fondas

$1000

lietuvių filologija

gegužės

Vilniaus universitetas

nėra

Vincės Jonuškaites Zaunienės

Vydūno jaunimo fondas

$2000 - $3000

dainininkių konkursas

balandžio

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

nėra

prof. Stepono Kolupailos

Vydūno jaunimo fondas

$1000

geodezija, hidraulika

gegužės

Klaipėdos universitetas

nėra

prof. Igno Končiaus

Vydūno jaunimo  fondas

$1000

fizika

gegužės

Kauno teknologijos universitetas

nėra

Broniiaus Kviklio

Vydūno jaunimo fondas

$1000

edukologija

gegužės

Vytauto Didžiojo universitetas

nėra

inž Juozo Milvydo

Vydūno jaunimo fondas

$1000

inžinerija

gegužės

Kauno teknologijos institutas

nėra

Vilhelmo Storosto - Vydūno

Vydūno draugija

$1000

vydūnistika

rugpjūčio

LT
studentams

nėra

prof. Romo Viskantos

prof. Romas
Viskanta

$1000

mokslininkam doktorantams

birželio

Lietuvos energetikos institutas

nėra

Vaclovo ir Stasės Tallat-Kelpšų

Dalia Tallat-Kelpšaitė -  Urbutienė

$1000

agronomija

bus įkurta 2016 metais

Aleksandro Stulginskio universitetas

nėra

prof. Tomo Remeikio

Remeikių šeima

$500

 

bus įkurta 2016 metais

 

nėra

LT studentams. skautams

Vydūno jaunimo fondas

$300 - $400

LT

kovo ir
lapkričio

LT studentams skautams

Randama čia

 

LSS Stipendijos

Įkurejas

Metinė premija

Kam įteikiama

Kada įteikiama

Universitetas

Nuorodos ir prašymo anketa

A.S.S. Garbės narių vardinės stipendijos

Vydūno jaunimo fondas

Po $1,000

Lietuvių skautų sąjungos nariams

rugpjūčio

LSS Studentams

Randama čia

a.a. Gražinos Musteikytės

Gražina
Musteikienė

$10,000

Lietuvių skautų sąjungos narei/nariui

rugpjūčio

LSS studentui/ studentei

Randama čia