Kaip naudotis Vydūno fondo tinklapiu

 

Vydūno fondo tinklapis buvo įkurtas plačiau supažindinti lietuviškai ir angliškai kalbančią visuomenę su fondo darbais ir šelpiamą paramą.   Tinklapis susideda iš aštuonių pagrindinių dalių.

 

Vydūno fondas – Čia yra pagrindinis tinklapio puslapis.   Kiekviena karta kai apsilankysite tinklapyje, pirmiausiai pamatysite šį puslapį.   Ateityje šiame puslapyje skelbsime svarbias Vydūno fondo žinias ir konkursų/stipendijų skelbimus.   Kairioje tinklapio pusėje rasite sąrašą kitų puslapių su ivairiomis žiniomis apie Vydūno fonda – fondo istorija, aprašymus apie Vydūną, valdybos ir tarybos aprašymus, ir t.t.   Šiame sąraše taip pat rasite “links” į kitų skautiškų organizacijų tinklapius.

 

Fondo veikla – Mūsų veiklos žinios.   Čia rasite vaizdus, nuotraukas, lankstinukus, sveikinimus, stambesnius projektus ir fondo pagerbimus.   Šioje tinklapio dalyje pranešime konkursų ir stipendijų laimėtojus; fondo įvykių aprašymus; valdybos narių veiklos apibudinimus, bei kitas svarbias žinias apie Vydūno fondą.

 

Valdyba/taryba – Vydūno fondo struktūra, valdybos ir tarybos nariu sąrašai, trumpos biografijos.

 

Stipendijos/paskolos/parama projektams – Šioje dalyje apibudiname visas Vydūno fondo skiriamas stipendijas, stipendiju mecenatus ir Jų biografijas ir žinias kada skirstomos įvairios stipendijos.   Čia rasite stipendijų prašymo anketas ir nurodymus.   Taip pat rasite projektų paramos prašymų gaires ir atatinkamą anketą.

 

About us ENGLISH – Ši dalis yra anglų kalboje.   Viskas kas lietuviškai aprašyta pagrindininioje tinklapio dalyje yra išversta i anglų kalbą šioje dalyje.   Papildant lietuvišką dalį, taip pat įdėsime ir anglišką vertimą ENGLISH dalyje.   Tai darome, nes gan daug aukų ir pasiteiravimų gauname iš lietuviškai nekalbančių asmenų ir organizacijų.

 

Knygos ir Atvirutės – Praėjusių 59 metų laikotarpyje Vydūno fondas yra išleides virš 38 knygas.   Šioje tinklapio dalyje yra šių knygų aprašymai ir tekstų pavyzdžiai.   Parūpiname šiuo metu parduodamų knygų užsakymo anketą ir pašto persiuntimo kainas.   Galite susipažinti su Vydūno fondo platinamą literatūrą ir ją užsisakyti.

 

Kiekvienų metų lapkričio mėnesi Vydūno fondas praveda Kalėdinių atviručių vajų.   Tai yra pagrindinis fondo finansinis vajus.   Penkiasdešimts aštuonių metų bėgyje daug įvairių menininkų ir fotografų padėjo mums gražiai papuošti mūsų atviručių viršelius.   Šioje tinklapio dalyje rasite tų menininkų kurinius ir šių metų Kalėdinių atviručių konkurso gaires.   Pasibaigus atviručių konkursui, duosime tinklapio lankytojams progos mums padėti atrinkti šių metų geriausius atviručių vaizdus. 

 

Skautų vadovams – Vydūno fondas nori palaikyti glaudžius ryšius su visais Lietuvių Skautų Sąjungos nariais ir vadovais.   Šioje dalyje stengsimes patalpinti įvairios skautiškos literatūros ir vadovams tinkamos medžiagos pavyzdžius.   Tikimes, kad apsilankydami šioje tinklapio dalyje, daugiau vadovų turės progos susipažinti su įvairiomis Vydūno fondo skirtomomis stipendijomis ir konkursais, kurie taikomi jų skautams ir studentams.

 

Vadijos informacijai (privatus) – Šioje privačioje tinklapio dalyje yra fondo valdybos nariams informacijos.   Ją gali matyti tik Vydūno fondo valdybos ir tarybos nariai.

 

Simboliai (icons) dešinioje lapo pusėje – Kiekviename tinklapio puslapyje rasite simbolius, arba “icons” dešinioje puslapio dalyje.   Juos paspaudus galėsite greitai surasti svarbius dokumentus arba aplankyti kitus Lietuvių ir Lietuvos skautų tinklapius.   Esame kalbėje su LSS vadovais ir Akademinio Skautų Sąjūdžio vadovais ir turime jų sutikimą pasidalinti greito elektroniško susisiekimo būdais.   Tie simboliai taip pat parūpins tiesioginias žinias apie aukas Vydūno fondui ir Lietuviškosios Skautybės fondui, bei konkursų žinias ir nurodymus.

 

PASTABA tinklapio lankytojams: Vydūno fondo valdyba papildys tinklapio turinį 2011 ir 2012 metų bėgyje.   Tikimes šių dviejų metų laikotarpyje pilnai įgyvendinti šį projektą.   Dedame pastangas praplėsti Vydūno fondo žinias ir supažindinti lietuvišką visuomenę su fondo resursais ir darbais.   Ačiū už Jūsų kantrybę ir susidomėjimą.

 

Tinklapio navigacija – PUSLAPIŲ NAVIGACIJA:

  1. Norint surasi žinių apie bet kurią viršuje apibudintą tinklapio dalimi, paspauskite dalies užvardinimo langelį visų puslapių viršutinioje dalyje (“menu bar”).   Ši dalis nesikeičia visose tinklapio puslapiose.
  2. Norint surasti specifinį dokumentą arba anketą, paspauskite to puslapio “menu link” kairioje lapo pusėje;
  3. Norint grįžti atgal į pagrindinę dalį, paspauskite tos dalies langelį puslapio viršuje (“menu bar”);
  4. Norint grįžti i Vydūno Fondo pagrindinį (“home page”) lapą, paspauskite “VYDŪNO FONDAS” langelį (“menu bar”);
  5. X

     
    Norint visai išeiti iš šio tinklapio, paspauskite raudoną            dežutę viršutiniame dešiniame puslapio kampe.