Vydūno Fondas

 

Vydūno fondas buvo įsteigtas Akademinio Skautų Sąjūdžio pastangomis 1952 m. kovo mėn. 28 dieną Čikagoje.   To laiko svarbiausias tikslas buvo duoti paskolas naujai į JAV atvykusiems lietuvių studentams studijų reikalams.   Paskolos buvo duodamos ir kitur studijuojantiems – Vokietijoje, Lietuvoje, Airijoje, Argentinoje, Turkijoje, Meksikoje, Šveicarijoje ir Kanadoje.   Iš viso išduota daugiau kaip 500 paskolų ir 69 stipendijos studijuojantiems lituanistiką Fordham (NY), Kent (OH), Illinois-Chicago (IL), Washington (WA) universitetuose.   Per pastaruosius 13 metų virš 800 studentų Lietuvoje gavo Vydūno Fondo stipendijas.

 

Vydūno Fondas yra įsteigęs penkių A.S.S. garbės narių vardines premijas (1000 dol.) Lietuvos universitetuose: rašytojos Sofijos Čiurlionienės vardo stipendiją – Vilniaus universitete; Vincės Jonuškaitės Zaunienės vardo – Muzikos akademijoje; prof. Stepono Kolupailos vardo – Klaipėdos universitete; prof. Igno Končiaus vardo – Kauno Technologijos universitete; Broniaus Kviklio vardo – Vytauto Didžiojo; Vytauto Mikūno vardo – Vytauto Didžiojo ir inž Juozo Milvydo.

 

Per Vydūno Fondą, Gražinos Musteikytės vardo (10,000 dol.) stipendija yra skiriama kas met iš Gražinos Musteikienės palikimo.   Stipendija skiriama už Lietuvos ribų gyvenančiam skautaujančiam lietuviui studentui, studentei.

 

Žymių mecenatų dėka yra įsteigtos jų vardinės stipendijos Lietuvoje: fil. Leono Maskaliūno, kas metai aštuonios stipendijos; prof. Birutės Ciplijauskaitės; Petro Jokubkos; ir Mykolo Žilinsko.

 

Vydūno Fondas skelbia vardinius rašinių konkursus: prel. Dr. Juozo  Prunskio; bei Kęstučio ir Erikos Sidabrų.   Konkursus sekmingai praveda VF valdybos narė fil. Vida Brazaitytė.

 

Vydūno Fondo rūpesčiu ir pastangomis yra išleista ar paremta 38 knygos.   Žymiausios yra: prof. Edvardo Gudavičiaus – Lietuvos istorija, pirmas tomas; dr. Juozo Jakšto – Nepriklausomosios Lietuvos istorija; fil. Jono Dainausko – Lietuvos bei lietuvių krikštas 1387 metais; fil. Vytenio Statkaus – Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918 – 1940 metais; Jūratės Rosales – Goths and Balts; ruošiama spaudai Broniaus Makausko Lietuvos istorija anglų kalboje.

 

Pagrindinis Vydūno Fondo lėšų telkimas vyksta kas met per Kalėdinių atviručių vajų,nuo pat Fondo įsteigimo.   Atviručių projektus paruošia lietuviai menininkai ir fotografai.   Dail. Ada Sutkuvienė yra sukūrusi daugiausiai projektų tautine religine tema.   Fil. dail. Zita Sodeikienė savo meniškais kalėdiniais motyvais daug metų praturtino kalėdinių atviručių rinkinius.   Pažymėtini pirmieji dailininkai: Vladas Vijeikis, dail. V. Ignas, Kęstutis Zapkus, A. Kurauskas, Antanas Rūkštelė, Vytautas Jonynas, Adomas Varnas ir daug kitų.   Kas met Vydūno Fondo remėjams yra išsiunčiama apie 800 kalėdinių atviručių pakelių.

 

Vydūno Fondas yra nepelno siekianti organizacija, užregistruota Illinois valstijoje.   Aukos Fondui yra nurašomos nuo federalinių pajamų mokesčių.   Vydūno Fondą administruoja Fondo valdyba, kuri yra atsakinga  šešiolikos asmenų Vydūno Fondo tarybai.   Šiuo metu tarybos pirmininko pareigas eina fil. Leonas Maskaliūnas, valdybos primininko – fil. Gintaras Plačas.

 

Už lietuvybės puoselėjimą Jungtinėse Amerikos Valsitjose, svarią paramą Lietuvos mokslo institucijoms ir studentijai, Vydūno Fondas yra apdovanotas “Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde” 2009 m. rugsėjo mėn. 18 diena.